Статут Громадської організації «ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Центр соціальної безпеки та регіональних ініціатив» (надалі Організація), є громадським об’єднанням, що створене за рішенням Установчих зборів від 03 березня 2015 року Протокол № 1.

1.2. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об'єднання», чинного Законодавства України, а також цього Статуту.

1.3. Організація є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Організації, визначеної цим статутом.

1.4. Організація створена на невизначений термін й діє на основі добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу його членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.5. Організація є вільною у виборі напрямків своєї діяльності в межах, встановлених законодавством України.

1.6. Організація здійснює свою діяльність зі статусом юридичної особи та здобуває права й обов'язки юридичної особи з моменту її державної реєстрації, у порядку встановленому законодавством України. Організація є непідприємницьким (неприбутковим) товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Члени Організації не мають права на частку майна Організації та не відповідають за його зобов’язаннями.

1.7. Організація має свої банківські рахунки, у тому числі валютні, печатку, штампи,символіку й інші реквізити, які затверджуються Радою Організації й реєструються у встановленому законодавством України порядку.

1.8. Повне найменування Організації:

українською мовою – Громадська організація «Центр соціальної безпеки та регіональних ініціатив».

російською мовою – Общественная организация «Центр социальной безопасности и региональных инициатив»

англійськоюмовою – Non-Government Organization «Center for Social Security andRegional Initiatives».

Скорочене найменування Організації:

українською мовою – ГО ЦСБРІ;

російською мовою - ОО ЦСБРИ;

англійською мовою - NGOСSSRІ.

1.9. Місцезнаходження Організації: 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса 11/2, офіс 22.

 

 

РОЗДІЛ 2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою Громадської організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів своїх членів, сприяння задоволенню професійних, освітніх, культурних та інших законних інтересів своїх членів, здійснення науково-дослідної та навчальної роботи в галузях соціального управління, права, культури, економіки, захисту прав споживачів, соціальної політики, соціальної безпеки, соціального діалогу.

2.2. Організація має право реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення з іншими громадськими об’єднаннями, установами, організаціями і підприємствами на добровільних засадах, угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до законодавства України громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законодавством України.

2.3. Для досягнення своєї мети у встановленому законом порядку Організація реалізує наступні завдання:

- утверджує принципи демократії, верховенства права, дотримання прав людини в усіх сферах життя, соціальної солідарності громадян та соціальної справедливості;

- всебічно сприяє захисту конституційних прав та свобод громадян шляхом представництва їх інтересів в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських організаціях України, інших держав, на міжнародних зборах, з'їздах, конференціях, сприяє наданню інформаційної та методичної допомоги;

- сприяє здійсненню економічних, правових та політичних реформ для створення в Україні стабільної політичної системи та ефективної економіки;

- сприяння проведенню в Україні справедливої та ефективної соціальної політики;

- організовує та забезпечує виконання програм моніторингу діяльності уряду, центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, територіальних підрозділів виконавчої влади, щодо формування та реалізації державної і місцевої політики, спрямованої на вирішення актуальних проблем загальнодержавного та/чи місцевого розвитку задля покращення соціально-економічного стану в країні;

- здійснює науково-дослідну та навчальну роботу в галузях соціального управління, права, культури, економіки, захисту прав споживачів, соціальної політики, соціальної безпеки, соціального діалогу;

- створює умови для відкритого спілкування та обміну досвідом між громадянами, громадськими організаціями та фахівцями з питань науки, екології, соціального забезпечення, економіки, політики, інформаційних технологій та інших сферах.

- сприяє розвитку міжнародного співробітництва з питань, що входять до завдань Організації.

- надає науково-обґрунтовані консультативні та освітні послуги громадянам, громадським організаціям, органам влади та місцевого самоврядування;

- здійснює культурно-освітницьку, методичну, фінансово-господарську діяльності;

- проводить публічні заходи, що спрямовані на задоволення потреб та інтересів членів Організації;

- співпрацює із засобами масової інформації, виданнями, інформаційними агентствами та аналітичними центрами, кіно-виробниками, сприяє виданню та розповсюдженню друкованої, аудіо та відеопродукції з питань, пов'язаних з цілями Організації.

2.4. Для досягнення мети й виконання статутних завдань, Організація у порядку встановленому чинним законодавством, здійснює наступні напрямки практичної діяльності:

- співпрацює з державними та громадськими об’єднанням, установами, підприємствами, науковими установами, закладами освіти, юридичними та фізичними особами з питань досягнення мети та цілей Організації;

- вільно поширює у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності, пропагує свою мету (цілі);

- приймає участь у розробці й організації виконання державних та недержавних програм;

- виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові й немайнові права;

- представляє й захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у правовідносинах з державою та іншими особами;

- бере участь у громадській діяльності, проводить масові заходи, не заборонені законодавством;

- бере участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

- отримує від органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію для реалізації своїх цілей і завдань;

- вносить пропозиції до органів державної влади й органів місцевого самоврядування;

- сприяє реалізації спільних некомерційних (без отримання прибутку) проектів разом із українськими, іноземними та міжнародними організаціями, учбовими закладами тощо;

- здійснює організацію та проведення неприбуткових просвітницьких заходів: конгресів, конференцій, лекцій, семінарів круглих столів, прес-конференцій, форумів, зборів, громадських слухань, симпозіумів, з'їздів, соціально-культурних та інших публічних заходів, що спрямовані на задоволення потреб та інтересів членів Організації за участю вітчизняних та міжнародних експертів, представників громадських організацій, органів влади та місцевого самоврядування, науковців та освітян;

- делегує членів Організації на навчання, для участі у міжнародних та інших програмах, а також для налагодження співпраці й реалізації спільних проектів, або з іншою метою для реалізації завдань Організації;

- здійснює інформаційно-методичну підтримку діяльності членів Організації;

- здійснює добродійну діяльність;

- може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснувати підприємства в порядку, встановленому законодавством;

- має право проводити мирні зібрання.

 

 

РОЗДІЛ 3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

Права та обов’язки членів.

3.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні особи, особи без громадянства, які досягли 18 років, підтримують мету організації, зобов’язуються дотримуватися цього Статуту та виявили своє добровільне бажання стати членом Організації.

3.2. Участь у Організації та припинення у ній членства здійснюється виключно на принципах добровільності та вільного волевиявлення особи.

3.3. Усі члени Організації є вільними у своїх правах та обов’язках, дискримінація членів Організації забороняється.

3.4. Кількість членів Організації є необмеженою.

3.5. Особа, яка бажає стати членом Організації, подає відповідну письмову заяву про це до Ради Організації.

3.5.1. Рада Організації приймає рішення про прийняття особи в члени Організації та вносить відповідний запис у Реєстр членів Організації не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов'язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.

3.5.2. Рада Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.

3.6. Особа набуває прав і обов’язків члена Організації з дати прийняття Радою організації рішення про прийняття у члени Організації. Особа втрачає права та обов’язки члена Організації з дати прийняття Радою рішення про припинення членства у Організації.

3.7. Членство є фіксованим, підтверджується записом у реєстрі членів Організації та платним (членські внески). Кошти від членських внесків спрямовуються на заходи, визначені напрямками діяльності Організації. Рішення про використання членських внесків приймається Радою Організації.

3.8. Припинення членства в Організації здійснюється шляхом виходу або виключення з Організації. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді Організації.

3.9. Члени Організації в будь-який момент можуть вийти з Організації за власним бажанням, подавши відповідну письмову заяву про це до Ради Організації.

3.10. Члени Організації, які систематично (більше двох разів) не виконують вимоги Статуту Організації, рішення її керівних органів, своїми діями чи висловлюваннями принижують репутацію Організації, можуть бути виключені з членів Організації за рішенням Ради Організації. Виключення здійснюється з ініціативи Ради Організації.

3.11. Виключення з членів Організації здійснюється за рішенням Ради Організації, прийнятим 2/3 голосів від присутніх на засіданні членів Ради, але не менше ніж 50 відсотками від загального складу Ради Організації.

3.12. Члени Організації мають право:

- брати участь з правом дорадчого голосу в діяльності статутних органів, обирати та бути обраними до статутних органів управління Організації;

- вносити на розгляд статутних органів Організації пропозиції з питань діяльності Організації, брати участь в обговоренні цих питань, отримувати відповіді на звернення;

- брати участь в голосуванні на Загальних зборах Організації;

- добровільно припинити свою участь в Організації, попередивши про свій намір письмово Раду Організації шляхом подання відповідної заяви;

- приймати активну участь в програмах, проектах та інших заходах, які проводяться Організацію, як на громадських засадах, так і на підставах трудових та/або цивільно-правових угод;

- користуватися майном Організації;

- вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів Організації;

- оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Організації, шляхом подання скарг, заяв та заперечень для розгляду на Загальних зборах членів Організації;

- отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

- звертатись до керівних органів Організації за допомогою у захисті своїх прав;

- визначати напрями діяльності Громадської Організації;

- мати вільний доступу до інформації про діяльність Організації;

- бути членом інших громадських організацій (в тому числі міжнародних);

- інші права, передбачені законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Організації, які приймаються та затверджуються статутними органами Організації в межах їхніх повноважень.

3.13. Члени Організації зобов’язані:

- додержуватись вимог цього Статуту, внутрішніх положень та актів Організації, які приймаються та затверджуються статутними органами Організації в межах їх повноважень;

- виконувати рішення Загальних зборів Організації та рішення інших статутних органів, які приймаються в межах їх повноважень;

- виконувати взяті на себе у встановленому порядку зобов’язання, що стосуються

участі в діяльності Організації;

- своєчасно і у повному обсязі сплачувати членські внески, виконувати громадські доручення Організації;

- сприяти виконанню статутних завдань Організації;

- утримуватися від вчинення дій, які можуть нанести матеріальних збитків, а також завдати шкоди гідності та діловій репутації Організації, а також іншим членам Організації.

3.14. За порушення положень цього Статуту, завдання моральної шкоди чи матеріальних збитків Організації та/або її членам, винні у цьому члени Організації можуть бути притягнуті до відповідальності згідно із законом.

 

 

РОЗДІЛ 4. СТРУКТУРА ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Органами управління Організації є:

- Загальні збори членів Організації – вищий орган управління Організації;

- Рада Організації – виконавчий орган Організації;

- Голова Організації – вища посадова особа Організації;

- Ревізійна комісія Організації – контрольно-ревізійний орган Організації.

4.2. Загальні збори Організації є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі скасовувати рішення інших органів управління.

4.2.1. Загальні збори Організації скликаються Радою Організації не рідше ніж раз на два роки.

4.2.2.Позачергові Загальні збори членів Організації скликаються на вимогу 2/3 членів Організації, Ревізійної комісії Організації та Ради Організації. Делегатами Загальних зборів є всі члени Організації.

4.2.3.Члени Організації сповіщаються про час, місце й порядок проведення Загальних зборів Організації не пізніше чим за десять робочих днів до його проведення.

4.2.4.Загальні збори Організації вважаються правомочним, якщо в їх роботі бере участь не менше половини загальної чисельності делегатів.

4.2.5.Допускається участь членів Організації у роботі Загальних зборів з використанням аудіовізуальних засобів (скайп, телефон і т.д.). Протоколи, які підписуються шляхом факсимільного зв’язку, за допомогою електронної пошти та скайпу мають силу оригіналу.

4.2.6. Рішення приймаються шляхом голосування (відкрите або таємне).

4.2.7.Рішення Загальних зборів вважається правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини делегатів, що беруть участь у роботі.

4.2.8. Процедура голосування може здійснюватись з використанням аудіовізуальних засобів (скап, телефон і т.д.).

4.3. Виключна компетенція Загальних зборів Організації:

- визначення основних напрямів діяльності Організації;

- затвердження змін і доповнень до Статуту;

- обрання Голови Організації, Ради Організації, Ревізійної комісії Організації;

- створення відокремлених підрозділів Організації;

- прийняття рішення про утворення, і припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації, затвердження Положення про відокремлені підрозділи Організації;

- розпорядження майном організації, делегування окремих повноважень іншим органам або особам (крім тих, що законами віднесені до повноважень вищого керівного органу);

- проведення незалежного фінансового або іншого аудиту організації;

- прийняття рішення про припинення діяльності або реорганізацію Організації;

- затвердження Положення про символіку Організації;

- затвердження Положення про членські внески Організації;

- прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови Організації;

- розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів управління Організації, їх посадових осіб;

- заслуховування звітів Голови Організації та Ревізійної комісії Організації.

4.4. Загальні збори мають право делегувати іншим органам управління частину своїх повноважень, крім тих, що належать до виключної компетенції.

Рада Організації:

4.5. Рада Організації – колегіальний, постійно діючий виконавчий орган управління Організації.

4.6. В період між Загальними зборами, Рада Організації здійснює керівництво Організацією.

4.7. Рада Організації складається з трьох осіб, які обираються на Загальних зборах. Термін, на який обирається Рада, складає два роки. Голова Організації входить до складу Ради та є її Головою.

4.8. Рада Організації складається з Голови Ради Організації, заступника голови Ради Організації, члена Ради Організації. Всі члени Ради Організації виконують свої обов’язки в Організації на громадських засадах.

4.9. Голова Ради Організації представляє Організацію та здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, в тому числі з правом підпису фінансових, банківських та інших офіційних документів організації без довіреності.

4.10. Голова Ради Організації щорічно звітує про свою роботу на засіданні Ради Організації.

Засідання Ради скликаються Головою не рідше одного разу на три місяці, або протягом п'яти робочих днів після одержання письмової заяви члена Ради про необхідність скликання засідання Ради.

4.10.1. Рада Організації правомочна приймати рішення, якщо в її засіданні бере участь не менше половини членів Ради.

4.10.2. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ради, присутніх на засіданні. У виключних випадках при відсутності окремих членів Ради на засіданнях Ради рішення Ради можуть прийматися шляхом їх письмового опитування.

4.10.3. Допускається участь членів Організації у засіданні Ради з використанням аудіовізуальних засобів (скайп, телефон і т.д. ). Протоколи, які підписуються шляхом факсимільного зв’язку, за допомогою електронної пошти та скайпу мають силу оригіналу.

4.10.4.Процедура голосування може здійснюватись з використанням аудіовізуальних засобів (скап, телефон і т.д.).

4.10.5. Рада Організації звітує перед членами Організації на Загальних (звітних) Зборах Організації з питань, що лежать у межах її компетенції згідно положень Статуту, про фінансовий та майновий стан Організації та реалізацію статутних завдань Організації;

4.10.6. Позачергові Загальні збори членів Організації скликаються Радою Організації на вимогу 2/3 членів Організації, Ревізійної комісії Організації та Ради Організації.

4.10.7. У разі надходження скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, Рада організації у двадцяти денний термін після надходження скарги на адресу Організації скликає Загальні збори членів Організації;

4.11. До компетенції Ради Організації належить:

- затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів Організації;

- затвердження, за поданням керівних органів відокремлених підрозділів, керівників цих підрозділів;

- затвердження структури відокремлених підрозділів Організації;

- прийняття рішення про відсторонення відокремлених підрозділів, зупинення повноважень керівних органів відокремлених підрозділів та призначення нових виборів керівників та/або керівних органів відокремлених підрозділів;

- створення консультативно-дорадчих органів Організації та затвердження положень про них;

- прийняття рішення про набуття членства в Організації та виключення з членів Організації;

- скликання Загальних зборів Організації;

- скликання позачергових Загальних зборів Організації;

- встановлення порядку користування майном Організації;

- здійснення контролю за господарською діяльністю Організації;

- затвердження обов’язкових до виконання положень, що регулюють діяльність Організації крім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів;

- прийняття будь-яких рішень, що стосуються діяльності Організації крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Організації;

- рішення всіх поточних питань, які мають потребу в колегіальному обговоренні. Рада Організації має право представляти будь-які пропозиції й питання на розгляд Загальних зборів членів Організації.

4.12. Обрання нового складу Ради Організації відбувається на чергових Загальних зборах Організації, що проводяться після спливу другого року повноважень Ради. Члени Ради, повноваження яких закінчилися, продовжують виконувати свої обов’язки до обрання нового складу Ради.

4.13. Одна і та ж особа може бути повторно обрана на будь-яку посаду у складі Ради Організації без обмеження кількості строків повноважень.

4.14. У разі припинення членства в Організації членом Ради Організації чи подання ним заяви про дострокове припинення повноважень, Рада Організації продовжує свою роботу до проведення чергових Загальних зборів. Якщо внаслідок зазначених обставин склад Ради Організації став неправомочним для прийняття рішень, Головою Організації чи особою, яка виконує повноваження Голови, скликаються позачергові Загальні збори Організації для обрання нового складу Ради Організації.

Голова організації

4.15. Голова організації - очолює Раду Організації та є вищою посадовою особою Організації, яка має право без довіреності представляти Організацію у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватися від імені Організації; здійснює керівництво поточною діяльністю Організації відповідно до законодавства, Статуту, рішень керівних органів управління.

4.16. Голова Організації обирається Загальними зборами Організації з-поміж членів Організації строком на 2 роки (на термін повноважень Ради Організації).

4.17. У випадку визнання роботи Голови Організації незадовільною, Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови Організації. Для обрання нового Голови Організації скликаються позачергові Загальні збори Організації.

Рішення про дострокове припинення повноважень Голови Організації приймається не менш як 3/4 присутніх на зборах членів Організації.

4.18. У межах своєї компетенції Голова Організації:

- представляє Організацію у відносинах з державою та третіми особами;

- представляє Організацію у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, органами влади та місцевого самоврядування;

- має право підпису всіх офіційних, фінансових та банківських документів;

- видає накази, розпорядження, затверджує інструкції та інші обов’язкові для виконання членами організації документи, відкриває рахунки в установах банку, видає доручення (довіреності), здійснює поточне управління майном та фінансовими ресурсами Організації, в тому числі здійснює відчуження майна (з урахуванням обмежень, встановлених Радою Організації), укладає від імені Організації договори, контракти, в тому числі трудові договори, та вчиняє інші правочини, не заборонені законодавством України та цим Статутом;

- приймає будь-які інші рішення, що стосуються діяльності Організації та не суперечать цьому Статуту та законодавству України;

- головує на засіданнях Загальних зборів та Ради Організації;

- має право скликати Загальні збори Організації та засідання Ради Організації;

- здійснює контроль за господарською діяльністю Організації.

4.19. Рішення Голови Організації є обов’язковими для виконання усіма членами Організації та відокремленими підрозділами Організації.

4.20. У разі відсутності Голови Організації його обов’язки виконує Заступник Голови Організації, який обирається Загальними зборами Організації із числа членів Ради Організації на строк повноважень Голови Організації.

Ревізійна комісія

4.21. Ревізійна комісія – контрольно-ревізійний орган Організації, який здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю, станом та обліком матеріальних цінностей Організації. Також Ревізійна комісія, за дорученням Ради Організації або Голови Організації, може проводити перевірку з будь-яких питань, що стосуються діяльності Організації.

4.22. Ревізійна комісія діє на підставі положення про Ревізійну комісію, що затверджується Загальними зборами Організації.

4.23. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності органів управління Організації планово щорічно та позапланово - за дорученням Загальних зборів, Ради Організації або Голови Організації.

4.24. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа членів Організації строком на 2 роки в кількості 3-х осіб.

4.25. Ревізійну комісію очолює Голова ревізійної комісії, який обирається з числа її членів відповідно до положення про Ревізійну комісію.

4.26. Ревізійна комісія підпорядковується виключно Загальним зборам Організації.

4.27. Порядок звітування керівних органів Організації перед його членами:

4.27.1. До порядку денного кожних чергових Загальних Зборів Організації обов’язково включається звіт Голови, Ради Організації та Ревізійної комісії.

4.27.2. На вимогу Контрольно-ревізійної комісії, чи не менше як 1/3 членів Організації до порядку денного позачергових Загальних Зборів Організації має бути включений звіт будь-якого керівного органу Організації. Ці звіти розміщуються на сайті Організації.

4.27.3. Голова Організації, Рада Організації та Ревізійна комісія не рідше одного разу на рік інформують членів Організації про свою діяльність за відповідний період шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Організації.

4.28. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації та

розгляду скарг:

4.28.1. Кожен член Організації має право оскаржити рішення, дії та бездіяльності керівних органів Організації.

4.28.2. Скарги на рішення Голови Організації розглядаються Радою Організації протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги. У випадку встановлення, що рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, статуту, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації, Рада Організації зобов’язує відповідний орган відмінити оскаржуване рішення.

4.28.3. Скарги адресовані Голові Організації розглядаються ним особисто, або (при необхідності) виносяться для розгляду на засідання Ради Організації. Скарга на засіданні Ради Організації розглядається, як правило, в присутності скаржника. Відповідь на скаргу у письмовій формі надсилається протягом місяця з дати її одержання.

4.28.4. Оскаржувані рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації можуть бути скасовані рішенням Загальних Зборів Організації.

4.28.5. Контроль за своєчасним, неупередженим та справедливим розглядом скарг здійснює Ревізійна комісія.

 

 

РОЗДІЛ 5. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Кошти та майно Організації формуються за рахунок вступних, членських, цільових, грантових і благодійних внесків членів Організації, громадян України й іноземних громадян, установ, організацій, благодійних та громадських об’єднань.

5.1.1. Джерелами формування коштів і майна громадського об'єднання можуть бути:

- кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, гранти, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб та організацій;

- пасивні доходи;

- дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;

- благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;

- доходи від основної діяльності громадської організації відповідно до Статуту та законодавства.

5.1.2. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.1.3. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами Організації.

5.2. Організація може мати у власності спорудження, будови, житловий фонд, устаткування, інвентар, майно просвітницького й оздоровчого призначення, грошові кошти, та інше майно, необхідні для забезпечення діяльності, передбаченої Статутом Організації. У власності Організації можуть перебувати також видавництва, інші підприємства, які створюються за рахунок коштів Організації, відповідно до завдань, передбачених цим Статутом і чинним законодавством України. Організація має право на створення у встановленому порядку підприємств та установ із правами юридичної особи для забезпечення виконання статутних завдань Організації та здійснення добродійної діяльності.

5.3. Кошти Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

5.4. Право власності Організації належить Загальним зборам членів Організації в порядку, передбаченому законодавством України.

5.5. Організація має рахунки (у т.ч. валютні) у відповідних установах банку.

5.6. Організація та створені нею установи у встановленому порядку ведуть оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність. Організація у встановленому порядку подає фінансовим органам декларації про свої фінансові надходження й витрати у відповідні фіскальні органи.

 

 

РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. В Організації можуть створюватись і діяти відокремлені підрозділи.

6.2. Відокремленими підрозділами Організації є:

6.2.1. Районні, міські, сільські, селищні Організації.

6.2.2. Первинні Організації.

6.3. Відокремлені підрозділи утворюються та закриваються за рішенням Ради Організації.

6.4. Діяльність відокремлених підрозділів здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Статуту Організації та Положення про відокремлені підрозділи Організації, затвердженого Радою Організації.

6.5. Структуру відокремлених підрозділів Організації затверджує Рада Організації.

6.6. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

6.7. Внесення відомостей про відокремлені підрозділи Організації (утворення, закриття) здійснюється Уповноваженим органом з питань реєстрації, у порядку, встановленому законодавством України.

 

 

РОЗДІЛ 7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Припинення діяльності Організації може бути проведене шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації (саморозпуску).

7.2. Реорганізація або саморозпуск Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів членів Організації і проводяться у відповідності до вимог діючого законодавства України.

7.3. Загальні збори Організації прийнявши рішення про ліквідацію Організації, створюють ліквідаційну комісію або доручають керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації, як юридичної особи.

7.4. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу (виду). Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються Організації, про згоду на таке приєднання.

7.5. Про прийняті рішення, щодо реорганізації Організації шляхом приєднання, Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації. Разом з повідомленням до уповноваженого органу з питань реєстрації подаються документи визначені Законом України «Про громадські об’єднання».

7.6. В разі припинення діяльності Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів Організації здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.

 РОЗДІЛ 8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Організації приймаються на Загальних зборах членів Організації.

8.2. Відповідне рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як 2/3 присутніх на зборах членів Організації.

8.3. Зміни до Статуту Організації вносяться у зв’язку зі змінами законодавства, а також з ініціативи органів управління, відокремлених підрозділів та окремих членів Організації, якщо такі зміни схвалені Радою Організації.

8.4. У разі внесення змін до цього Статуту, Організація зобов’язана провести їх державну реєстрацію у порядку, встановленому законодавством України. До проведення державної реєстрації прийнятих змін, залишаються чинними керівні органи та статут Громадської організації у складі та в редакції до внесення відп

 

Webatom Раскрутка сайтов и Создание сайтов